AdactOnline

AdactFärg-48

Revision och rådgivning för god ekonomi

I dag är valet av revisionsbyrå alltmer betydelsefullt då revisorns kompetens i allt större utsträckning används till mer än enbart revision. Revisorn har en unik möjlighet att upptäcka och belysa brister och föreslå förbättringar samt att se till att åtgärder sätts in i rätt tid.

Genom ett nära samarbete med våra klienter och vår kompetens, bland annat inom områden som beskattning, företagsöverlåtelse och koncernredovisning, kan Adact utnyttjas som ett mycket användbart bollplank av våra klienter. Med bas i Göteborg hjälper vi alla små till medelstora företag. Vi fungerar både som revisionsbyrå och redovisningsbyrå.

 
Revisionens syfte i ett aktiebolag är bland annat att i största möjliga mån bekräfta den bild av företaget som styrelsens externa redovisning ger. Bolagets intressenter, dvs ägare, långivare, leverantörer och de anställda, måste kunna lita till uppgifterna i årsredovisningen, eftersom den är deras beslutsunderlag i frågor om bolaget. Det är därför lagregler om revision av bolagets redovisning finns.

Vi utför den lagstadgade revisionen med moderna hjälpmedel och revisionsmetoder vilket gör att vi kan erbjuda en kvalitativt hög och kostnadseffektiv tjänst.

Vår strävan är att våra kunder inte skall uppleva oss som ett nödvändigt ont, utan som en tillgång för företagets verksamhet och utveckling. Hos oss hittar du din revisor i Göteborg.

Våra redovisningskonsulter samarbetar med såväl nystartade, som etablerade företag som väljer att ta professionell hjälp med bokföringen för att få mer tid att ägna sig åt företagets huvudsakliga verksamhet. Vi har flera auktoriserade redovisningskonsulter, vilket innebär att vi genomgår kvalitetskontroller som genomförs av FAR och SRF för att säkerställa en god redovisningskvalitet.

Eftersom våra redovisningskonsulter jobbar nära våra revisorer vet de vad kundens revisor behöver för att göra sin revision på ett kostnadseffektivt sätt. En duktig redovisningskonsult sparar alltså pengar åt sin kund i form av minskade revisionsarvoden.

Exempel på redovisningstjänster vi erbjuder:
  • Bolagsbildningar
  • Lagerbolag
  • Upplägg av administrativa rutiner
  • Löpande bokföring och periodiska rapporter
  • Mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
  • Utrednings- och avstämningsarbeten
  • Upprättande av bokslut, koncernredovisning och årsredovisning
  • Upprättande av inkomstdeklarationer

Som bokföringsbyrå strävar vi efter ett nära samarbete med våra kunder, baserat på de önskemål som finns. Hög servicegrad är en självklarhet för oss.

I mindre och medelstora bolag är det inte ovanligt att styrelsen består av en enda person. Det kan i dessa fall vara värdefullt att få en extern part att diskutera med, ett bollplank avseende övergripande ekonomiska och skatterelaterade frågor. Vi har den kompetensen.
Adact assisterar vid upprättande av deklarationer avseende aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor, privatpersoner och föreningar – kort sagt alla slags deklarationer.

Vi ser aktivt till att våra kunder hålls uppdaterade inom skatteområdet och att bästa möjliga skatteutfall uppnås. Vi hjälper även till med den viktiga överblicken av sambandet mellan företaget och ägaren. För att få rätt skatteutfall behövs ofta god framförhållning och planering innan beslut fattas.

Förutom den interna kompetensen inom byrån har Adact ett väl utvecklat nätverk av specialister som vi samarbetar med vid behov.

Skriv ut